THÔNG TƯ Số: 18/2019/TT-BGDĐ, ngày 01 tháng 11 năm 2019 BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG