Lịch làm việc

Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
19/10/2020
Sinh hoạt AT về điện
Diện lức Sân trường Điện lực